loader

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

 Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO) informujemy, że

  1. Administratorem Państwa danych jest Human Progress Polska. Andrzej Wójcikiewicz, z siedzibą w Warszawie, ul Groszkowskiego 5/59, Biuro handlowe: ul. Biskupia 38/6, 04-216 Warszawa, NIP 113 216 75 94.
  1. W sprawach związanych z ochroną danych możecie się Państwo z nami kontaktować pod adresem lub tel. 22 879 81 62, 22 879 73 77
  1. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 w następujących celach:

– podjęcia działań związanych ze świadczonymi usługami, w tym kontaktowaniem się z klientem w związku z ich realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

– promocją oferowanych przez nas usług oraz działań marketingowych dotyczących naszych usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej  oraz bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód

– w zależności od Państwa zgody informowaniem o terminach oferowanych kursów i warsztatów oraz wysyłką newslettera (art. 6 ust. 1 RODO)

– rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– dochodzenia roszczeń związanych z wykonaną usługą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych)

– archiwizowanie dokumentacji, tj. dokumentów rozliczeniowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

– obsługa zgłoszeń i – udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane w dowolnej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

  1. Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

– naszym pracownikom

– wykładowcom i organizatorom naszych kursów i warsztatów, których pełna lista wraz z danymi kontaktowymi udostępniona jest na www.silva.alpha.pl

– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską

– bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń

– organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)

– podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym naszą działalność

  1. Jako administrator jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jeśli jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej firmy i zachowania zasady rozliczalności.

– dokumenty rozliczeniowe – księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

– dane dla celów marketingowych:

– w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

– w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu do     czasu wniesienia sprzeciwu.

  1. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  1. Ponadto, w sytuacji gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych jest niezbędne do prawidłowego wykonania oferowanej przez nas usługi
  1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów
  1. Państwa dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania usługi lub na podstawie umów zawartych z licencjonodawcą. W takim przypadku dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do odbiorców danych w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne , którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską.